Борци и цивилне жртве рата
Одштампај

Ратни војни инвалиди

Војни инвалид је лице које је као припадник оружаних снага СФРЈ и оружаних снага Републике Српске у вршењу војних дужности у рату или миру, без своје кривице задобило рану, повреду, озљеду или болест због које је наступило оштећење његовог организма.

Ратни војни инвалид је борац који је у оружаној борби или оружаној акцији у рату или миру, за очување СФРЈ, односно Републике Српске, задобио рану, повреду или озљеду, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за 20%, односно који је под истим околностима задобио болест, због које је наступило оштећење организма најмање за 40%.

 

Права и помоћ 

Права:

 • лична инвалиднина,
 • додатак за његу и помоћ,
 • ортопедски додатак,
 • допунско материјално обезбјеђење војних инвалида од 1. - 4. категорије којима је признато право на додатак за његу и помоћ,
 • здравствено осигурање (здравствена заштита), уколико не може бити осигуран ни по ком основу у смислу прописа о здравственом осигурању и ослобођен је трошкова личног учешћа у трошковима здравствене заштите осим ако не испуњава услове за то право по прописима из области здравствене заштите,
 • ортопедска помагла у складу са прописима из области здравства,
 • бањско и климатско лијечење у складу са прописима из области здравства,
 • бањска рехабилитација по посебном програму који сваке године  доноси Министарство уз сагласност Владе РС (Пројекат бањске рехабилитације) а Министарство расписује јавни позив за подношење захтјева ради упућивања у бањско климатске здравствене установе по основу Пројекта бањске рехабилитације (јавни позив се објављује у једном од дневних гласила),
 • приоритет у запошљавању у складу са прописима којима се уређује област рада и запошљавања,
 • приоритет у стамбеном збрињавању у складу са општим актима које доноси Влада РС (стамбено збрињавање ратних војних инвалида врши се по Програму потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаджбинског рата Републике Српске и Уредби о стамбеном збрињавању донесеној на основу тог Програма),
 • пореске и царинске олакшице у складу са прописима којима се уређује питање пореза и царина,
 • отклањање архитектонских баријера; предност у коришћењу услуга државних органа, јавних установа и осталих правних субјеката приликом рјешавања својих права и интереса.

 

Помоћ:

 • Једнократна новчана помоћ за здравствену заштиту - одобрава се ако усљед објективних околности не могу да остварују право на здравствену  заштиту (лица пријављена на здравствено осигурање али обвезник уплате доприноса не уплаћује допринос за здравствено осигурање) или ако право на здравствену заштиту не остварује у пуном обиму због ограничења узрокованих прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске. Може се користити једном у току календарске године.
 • Једнократна новчана помоћ за плаћање трошкова алтернативног смјештаја могу остварити ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије под условима прописаним Критеријима које је донио министар. Захтјев за једнократну новчану помоћ  подноси се Комисији за једнократну новчану помоћ за здравствену заштиту и алтернативни смјештај при општинском/градском органу управе надлежном за борачко-инвалидску заштиту. 

 

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

Закон о измјени и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида