Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Научно истраживачки рад

Koнкурс за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње у 2022. години

 

 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво      (у даљем тексту: Министарство) у 2022. години суфинансираће Програм међународне научноистраживачке сарадње у дијелу који се односи на:

 1. Учешће на научним скуповима у иностранству;
 2. Учешће у научноистраживачким програмима Европске уније.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се поштом на адресу:

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком "Пријава на конкурс за суфинансирање Програма међународне сарадње у 2022. години".

 

Пријаве се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе РС, ламела А, приземље).

 

Рок за достављање пријава на конкурс је 31.10.2022. године.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Koнкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2019. години 

 

Право пријаве на конкурс имају научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство), које у текућој години организују научни скуп.

 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

 1. да је научни скуп класификован и категорисан,
 2. да постоји одлука одговарајућег тијела научноистраживачке организације (научно-наставног или научног вијећа, управног одбора и сл) о организовању научног скупа,
 3. да пријаву на конкурс подноси организација/организатор научног скупа,
 4. да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања одржавања научног скупа,
 5. да су позната научна звања чланова научног или научно-наставног одбора скупа, као и назив научноистраживачке организације у којој су запослени,
 6. да је организатор научног скупа испунио све уговорне обавезе из претходне године, уколико је добио подршку Министарства.

 

Научноистраживачка организација може добити финансијску подршку Министарства једном годишње за одржавање научног скупа из одређене научне области, а максимално два пута из различитих ужих научних области.

 

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства за 2019. годину укупна средства за ову намјену износе 130.000,00 KM. Министарство задржава право да у току године изврши корекцију висине финансијскиx средстава за ову намјену, у складу са расположивим средствима у 2019. години.

 

Више о конкурсу (Пријавни образац)

 

 

Koнкурс за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње у 2019. години

 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво  суфинансира Програм међународне научноистраживачке сарадње који се односи на:

 1. Учешће на научним скуповима у иностранству;
 2. Боравак или долазак страних научника по позиву;
 3. Научно-студијски боравак у иностранству и научно усавршавање у страној научној установи;
 4. Учешће у научноистраживачким програмима Европске уније.

 

У зависности од критеријума за сваку појединачну тачку конкурса, право пријаве на конкурс имају истраживачи и научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству.

 

Конкурс је отворен до 31.10.2019. године. 

 

Више о Конкурсу

 

 

Koнкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2018. години

 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

 1. да је извршена класификација и категоризација научног скупа,
 2. да постоји одлука одговарајућег тијела НИ организације (научно-наставног или научног вијећа, управног одбора и сл) о организовању научног скупа,
 3. да пријаву на конкурс подноси организација/организатор научног скупа,
 4. да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања одржавања научног скупа,
 5. да су позната научна звања чланова научног или научно-наставног одбора скупа, као и назив научно-истраживачке организације у којој су запослени,
 6. да је организатор научног скупа испунио све уговорне обавезе из претходне године, уколико је добио подршку Министарства науке и технологије.

 

Министарство науке и технологије суфинансира:

 • трошкове обезбјеђивања простора,
 • трошкове штампања позивних материјала и програма,
 • трошкове обезбјеђења рецензената,
 • трошкове смјештаја и путне трошкове за предаваче по позиву,
 • трошкове објављивања радова са научног скупа у зборнику радова/зборнику апстраката, односно одговарајућем часопису.

Министарство не суфинансира трошкове угоститељских услуга.

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства науке и технологије за 2018. годину укупна средства за ову намјену износе 110.000,00 KM.

Документацију за конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2018. години доставити најкасније до 31.10.2018. године.

 

Више о конкурсу (Пријава)

 

 

Суфинансирање одржавања научних скупова у 2017. години

 

 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

 1. да је извршена класификација и категоризација научног скупа,
 2. да постоји одлука одговарајућег тијела НИ организације (научно-наставног или научног вијећа, управног одбора и сл) о организовању научног скупа,
 3. да пријаву на конкурс подноси организација/организатор научног скупа,
 4. да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања одржавања научног скупа,
 5. да су позната научна звања чланова научног или научно-наставног одбора скупа, као и назив научно-истраживачке организације у којој су запослени,
 6. да је организатор научног скупа испунио све уговорне обавезе из претходне године, уколико је добио подршку Министарства науке и технологије.

 

Уз пријаву на конкурс (посебан образац) потребно је доставити сљедеће:

 • извод из записника или одлуку научног/научно-наставног вијећа, односно одговарајућег органа НИ организације о одржавању скупа;
 • финансијски предрачун трошкова припреме и одржавања научног скупа;
 • имена и редовне функције чланова програмског, односно научног одбора научног скупа, са назначеним називом научно-истраживачке организације у којој су запослени,
 • овјерена изјава организатора научног скупа о испуњеним свим уговорним обавезама из претходне године, уколико је скуп организован уз подршку Министарства.

 

Министарство науке и технологије суфинансира:

 • трошкове обезбјеђивања простора,
 • трошкове штампања позивних материјала и програма,
 • трошкове обезбјеђења рецензената,
 • трошкове смјештаја и путне трошкове за предаваче по позиву,
 • трошкове објављивања радова са научног скупа у зборнику радова/зборнику апстраката, односно одговарајућем часопису.

Министарство не суфинансира трошкове угоститељских услуга.

 

Документацију за конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2017. години доставити најкасније до 31.10.2017. године.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Суфинансирање одржавања научних скупова у 2016. години

 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

 1. да је извршена класификација и категоризација научног скупа,
 2. да постоји одлука одговарајућег тијела НИ организације (научно-наставног или научног вијећа, управног одбора и сл) о организовању научног скупа,
 3. да пријаву на конкурс подноси организација/организатор научног скупа,
 4. да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања одржавања научног скупа,
 5. да су позната научна звања чланова научног или научно-наставног одбора скупа, као и назив научно-истраживачке организације у којој су запослени,
 6. да је организатор научног скупа испунио све уговорне обавезе из претходне године, уколико је добио подршку Министарства науке и технологије.

 

Уз пријаву на конкурс (посебан образац) потребно је доставити сљедеће:

 • извод из записника или одлуку научног/научно-наставног вијећа, односно, одговарајућег органа НИ организације о одржавању скупа;
 • финансијски предрачун трошкова припреме и одржавања научног скупа;
 • имена и редовне функције чланова програмског, односно научног одбора научног скупа, са назначеним називом научно-истраживачке организације у којој су запослени,
 • овјерена изјава организатора научног скупа о испуњеним свим уговорним обавезама из претходне године, уколико је скуп организован уз подршку Министарства.

Документацију за конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2016. години доставити најкасније до 31.10.2016. године.

 

Више о конкурсу

 

 

Суфинансирање програма усавршавања научноистраживачког кадра у 2015. години

 

Програм усавршавања научноистраживачког кадра се односи на:

 • Научне студијске боравке у иностранству;
 • Научно усавршавање у научној организацији у иностранству.

 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

 1. Да захтјев заједнички подносе кандидат и научноистраживачка организација (у даљем тексту: НИ организација) која је уписана у Регистар научноистраживачких организација у Министарству науке и технологије (односи се на научноистраживачке институте и научна удружења);
 2. Да су кандидат и научноистраживачка организација уписани у E-CRIS.RS базу података;
 3. Да се научно-студијски боравак/научно усавршавање одвија у оквиру међународне сарадње између НИ организација и научних радника из Републике Српске и иностранства;
 4. Да се научно-студијски боравак/научно усавршавање одвија посредством заједничких научноистраживачких пројеката који доприносе бржој комуникацији, трансферу знања и искустава у науци и већем укључивању домаћих НИ организација и истраживача у научне активности у Европи и свијету;
 5. Да кандидат има научно-наставно или сарадничко, односно научно или истраживачко звање;
 6. Да постоји одговарајућа документација везана за научно-студијски боравак/научно усавршавање у иностранству;
 7. Да се одлазак у иностранство у научне сврхе дешава уз сагласност матичне НИ организације и да он доприноси унапређењу научноистраживачког рада у тој организацији;
 8. Да је обезбијеђено суфинансирање и да постоји прецизна конструкција финансирања.

 

Пријаву за остваривање овог програма Министарство ће разматрати под условом да је комплетна и да је поднесена најкасније мјесец дана прије одласка на научно-студијски боравак/научно усавршавање индивидуалног истраживача.

 

Одобрена средства Министарство уплаћује на рачун НИ организације из које кандидат долази.

Научни радници, односно, истраживачи могу бити корисници средстава за ове намјене само једном у току године.

 

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства науке и технологије за 2015. годину, укупна средства за ову намјену износе 20.000,00 KM. Министарство задржава право да у току године изврши корекцију висине финансијских средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства науке и технологије у 2015. години.

 

Више о конкурсу

Пријава: Суфинансирање научно-студијског боравка у иностранству

Пријава: Суфинансирање научног усавршавања у научној организацији у иностранству

 

 

Суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад у 2015. години

 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

 1. да се ради о научноистраживачкој организацији из Републике Српске (у даљем тексту: НИ организација) која је уписана у Регистар научноистраживачких организација у Министарству науке и технологије (односи се на научноистраживачке институте и научна удружења) и пријављена у систем E-CRIS.RS,  
 2. да постоји реална потреба за таквом опремом или простором, тј. да су опрема или простор од значаја за одвијање и унапређење научноистраживачког рада у НИ организацији,
 3. да је од стране НИ организације припремљен интегралан пројекат (један јединствени пројекат за све организационе дијелове те НИ организације) за набавку опреме или обезбјеђење простора, са детаљним планом финансирања и назначеним приоритетима, у случају да НИ организација има више парцијалних пројеката,
 4. да је обезбијеђено учешће матичне НИ организације и других надлежних или релевантних субјеката у финансирању предметног пројекта,
 5. да је програм у складу са програмом рада Министарства и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске и приоритетним научним областима дефинисаним у поменутој стратегији.

Пријаве на конкурс за суфинансирање Програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад примају се до 30.09.2015. године

 

 

Конкурс за суфинансирање боравака и путовања у оквиру сарадње истраживача који раде на реализацији заједничких научноистраживачких пројеката

 

Предмет конкурса је суфинансирање (до 14 дана годишње) међусобних посјета (трошкови путовања и боравка) истраживача из БиХ и истраживача из Републике Словеније (или Црне Горе), који ће изводити заједничке истраживачке пројекте у 2016. и 2017. години.

 

Све пројектне апликације које подносу апликанти из Босне и Херцеговине морају испуњавати опште и посебне услове одредби правилника/критеријума о суфинансирању научно-истраживачких пројеката које примјењују Федерално министарство образовања и науке (за апликанте с подручја Федерације Босне и Херцеговине) и Министарство науке и технологије Републике Српске (за апликанте с подручја Републике Српске), а на бази којих ће бити вршено и вредновање поднесених пројеката.

 

Критеријуми за одабир пројеката за суфинансирање су:

 1. значај резултата истраживања за економски и друштвени развој Босне и Херцеговине,
 2. научна вриједност и/или примјењивост истраживања,
 3. потенцијална могућност за укључивање у истраживачке пројекте ЕУ,
 4. употребљивост резултата истраживања у пракси, односно у економији земље,
 5. референце истраживачке групе,
 6. укључивање младих истраживача,
 7. изводљивост пројекта.

  

Вријеме извођења заједничких пројеката је двије године. Предвиђени термин почетка рада на пројектима је 1. јануар 2016. године.

 

Више о конкурсима