Личне финансије
Одштампај

Стара девизна штедња

Допуна: 15.12.2016 године

Имајући у виду чињеницу да сви власници старе девизне штедње још нису верификовали своје потраживање, Влада Републике Српске је усвојила Уредбу о измјени и допунама Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској, којом се отвара нови рок за верификацију, и то од 15. децембра 2016. до 28. фебруара 2018. године.

 

Под старом девизном штедњом у смислу Закона о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница у РС подразумијевају се девизна средства код банака на територији Републике Српске са стањем на дан 31. децембра 1991. године, укључујући камату обрачунату до тог датума, а умањена за директне исплате банке након тог датума, за пренесена и искоришћена средства са јединственог приватизационог рачуна у Републици Српској и за евентуалне исплате послије 31. децембра 1991. године по било којем другом основу.

Износ обавеза по основу рачуна старе девизне штедње који се измирују емисијом обвезница утврђује се у складу са горе наведеном законом као и Уредбом о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. Рачуни старе девизне штедње не обухватају рачуне старе девизне штедње у филијалама Љубљанске банке, Инвест банке и других страних банака на територији Републике Српске, односно Босне и Херцеговине.

 

Верификација представља неопходан поступак којим се идентификују лица која потражују средства на рачунима старе девизне штедње, врши провјера износа рачуна старе девизне штедње сваког потражиоца и региструју сва потраживања по основу рачуна старе девизне штедње, чиме се потврђују, а не редефинишу и не раскидају постојећа права.

 

 

Влада Републике Српске на својој 89. сједници донијела Уредбу којом се отвара нови рок за верификацију потраживања по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској од 25. децембра 2014. до 25. августа 2015. године.

 

Ради измирења дуга Републике Српске по основу верификованих рачуна старе девизне штедње, Република Српска емитоваће обвезнице у складу са Одлуком о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње коју ју донијела Влада Републике Српске. Обвезнице носе камату на главницу по стопи 2,5% годишње. Камата се обрачунава полугодишње.Камата, односно главница исплаћују се у року од седам дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице преносом средстава на рачун власника обвезнице.

Исплата се врши у складу са сљедећим отплатним планом:

 

 Датум Номинална вриједност Преостали дио номиналне вриједности Стопа отплате Исплата главнице  Исплата камате Исплата ануитета
30.01.2014    66,287,275.00 66,287,275.00    10% 6,628,727.50 828,590.94    7,457,318.44
30.07.2014    66,287,275.00 59,658,547.50    10%  6,628,727.50 745,731.84    7,374,459.34
30.01.2015    66,287,275.00 53,029,820.00    10% 6,628,727.50 662,872.75    7,291,600.25
30.07.2015    66,287,275.00 46,401,092.50    10% 6,628,727.50 580,013.66    7,208,741.16
30.01.2016    66,287,275.00 39,772,365.00    10%  6,628,727.50 497,154.56    7,125,882.06
30.07.2016    66,287,275.00 33,143,637.50    10%  6,628,727.50 414,295.47    7,043,022.97
30.01.2017    66,287,275.00 26,514,910.00    10% 6,628,727.50 331,436.38    6,960,163.88
30.07.2017    66,287,275.00 19,886,182.50    10% 6,628,727.50 248,577.28    6,877,304.78
30.01.2018    66,287,275.00 13,257,455.00    10% 6,628,727.50 165,718.19    6,794,445.69
30.07.2018    66,287,275.00 6,628,727.50      10% 6,628,727.50 82,859.09      6,711,586.59