Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Тестамент

Тестамент представља законом уређени облик једностране, строго личне и опозиве изјаве воље за то способног лица, којом оно одређује расподелу своје имовине после своје смрти и, евентуално, даје друге изјаве и наредбе у вези са својом смрти.

 

Тестамент може сачинити свако лице способно за расуђивање које је навршило 15 година жиота.

Тестамент је ништав ако у вријеме његовог сачињавања завјешталац није имао 15 година живота или ако није био способан за расуђивање.

Губитак способности за расуђивање који би наступио пошто је тестамент сачињен не утиче на његову пуноважност.

 

Пуноважан је онај тестамент који је сачињен у облику утврђеном у закону и под условима предвиђеним у закону.

 

Поништење тестамента може тражити само лице које има правни интерес и то у року од једне године од када је дознало за постојање узрока ништавости, а најдаље за десет година од проглашења тестамента.

 

Облици тестамента

  • Својеручни тестамент - Тестамент је пуноважан ако га је завјешталац написао својом руком и ако га је потписао.За пуноважност својеручног тестамента нужно је да је у њему назначен датум када је сачињен.
  • Писани тестамент пред свједоцима - Завјешталац који зна да чита и пише може сачинити тестамент на тај начин што ће исправу коју му је неко други саставио својеручно потписати у присуству два свједока, изјављујући пред њима да је то његов тестамент.
  • Судски тестамент - Тестамент може завјештаоцу сачинити по његовом казивању судија надлежног суда који ће претходно утврдити идентитет завјештаоца. Пошто завјешталац овакав тестамент прочита и потпише, судија ће потврдити на самом тестаменту да га је завјешталац у његовом присуству прочитао и потписао.
  • Тестамент сачињен код нотара - Тестамент може завјештаоцу сачинити нотар. Нотар ће тестамент сачинити у складу са одредбама овог закона, који се односи на судски тестамент, ако законом о нотарима није другачије регулисано.
  • Тестамент сачињен пред конзуларним или дипломатским представником у иностранству - Тестамент може сачинити држављанин Републике Српске у иностранству, по одредбама које важе за сачињавање судског тестамента, конзуларни представник или дипломатски представник Босне и Херцеговине који врши конзуларне послове.
  • Тестамент сачињен на броду - На броду тестамент може сачинити заповједник брода, по одредбама које важе за сачињавање судског тестамента. Тестамент који је сачињен на броду престаје да важи 30 дана након повратка завјештаоца у Републику Српску.
  • Тестамент сачињен за вријеме мобилизације или рата - За вријеме мобилизације или рата може, по одредбама које важе за сачињавање судског тестамента, сачинити тестамент лицу на војној дужности командир чете или други старјешина његовог или вишег ранга или друго лице у присуству којег од ових старјешина, као и сваки старјешина одвојеног одреда. Овако сачињен тестамент престаје да важи по истеку 60 дана по завршетку рата, а ако је завјешталац раније или касније демобилисан по истеку 30 дана од демобилисања.
  • Усмени тестамент - Завјешталац може изјавити своју посљедњу вољу усмено пред три свједока само ако усљед изузетних прилика није у могућности да сачини писани тестамент. Усмени тестамент престаје да важи по истеку 30 дана од престанка изузетних прилика.
  • Међународни тестамент (у даљем тексту: тестамент) је пуноважан у погледу облика, без обзира на мјесто гдје је направљен, гдје се налазе добра, држављанство, пребивалиште или бораиште завјештаоца, ако је направљен у облику тестамента, сагласно одредбама чл. 83. до 86. Закона о насљеђивању.

 

Предавање тестамента суду

Завјешталац може својеручни тестамент, писани тестамент пред свједоцима и судски тестамент предати на чување надлежном суду у отвореном или затвореном омоту, о чему ће суд саставити записник, тестамент ставити у засебан омот који ће запечатити и чувати у суду.

 

Завјешталац може увијек опозвати тестамент у цјелини или дјелимично изјавом датом у било ком облику у коме се по закону може сачинити тестамент. Завјешталац може опозвати писмени тестамент и уништењем писмена.

 

Закон о насљеђивању