Рад и радни однос
Одштампај

Престанак радног односа

Радни однос престаје: 

 1. истеком рока на који је заснован,
 2. кад радник наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања,
 3. споразумом између радника и послодавца,
 4. отказом уговора о раду од стране радника или послодавца,
 5. одлуком надлежног суда,
 6. на захтјев родитеља или старатеља радника млађег од 18 година живота,
 7. смрћу радника и
 8. у другим случајевима утврђеним законом.

 

Раднику престаје радни однос независно од његове воље и воље послодвца:

 1. ако је на начин прописан законом утврђено да је код радника дошло до губитка радне способности, даном достављања формалног обавјештења о губитку радне способности послодавцу, од стране надлежног органа;
 2. ако је радник осуђен на безусловну казну затвора или на мјеру безбиједности, васпитну или заштитну мјеру у трајању дужем од шест мјесеци, са даном почетка извршења казне, односно мјере;
 3. у случају престанка рада послодавца, у складу са законом.