Рад и радни однос
Одштампај

Синдикално организовање

Радници имају право да по свом слободном избору организују синдикат и да се у њега учлањују, у складу са статутом и правилима синдиката.

Синдикат се оснива без икакве претходне сагласности било ког органа власти, а радници слободно одлучују о свом иступању из синдиката, односно из удружења послодаваца.

Законита дјелатност синдиката не може се трајно нити привремено забранити.

Синдикалне организације уписују се у регистар синдикалних организација, који прописује и води министарство надлежно за послове рада.

Послодавац је дужан да синдикату омогући дјеловање у складу са његовом улогом и задацима, статутом, програмом и међународним конвенцијама о раду и то:

  1. да покреће иницијативе, подноси захтјеве и приједлоге и да заузима ставове од значаја за материјални, економски и социјални положај радника;
  2. да се мишљења и приједлози синдиката размотре прије доношења одлуке од значаја за материјални, економски и социјални положај радника и да се у односу на њих опредијели.

 

Синдикат се сматра репрезентативним:

  • ако је основан и дјелује на начелима синдикалног организовања и дјеловања;
  • ако је независан од органа власти и послодаваца;
  • ако се финансира претежно из чланарине и других сопствених извора;
  • ако има потребан број чланова на основу приступница у складу са чл. 219. и 220. Закона о раду;
  • ако је уписан у регистар у складу са законом и другим прописима.

У случају да на одговарајућем нивоу организовања дјелује само један синдикат, сматра се да је исти репрезентативан, без обзира на број чланова које окупља.

Репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се сваки синдикат који испуњава услове из члана 217. става 1. Закона о раду и у који је учлањено не мање од 20% запослених од укупног броја запослених код послодавца.

 

Упис у Регистар Министарство врши на основу пријаве коју подноси овлашћено лице синдикалне организације, а то су:

  • Пријаве за упис Образац број 1,
  • Пријава за упис промјене података Образац број 2,
  • Пријава за брисање Образац број 3.

Уз пријаву за  упис синдикалне организације у Регистар  прилаже се: захтјев за упис синдикалне организације, одлука о оснивању, овлашћење за подношење пријаве за упис синдикалне организације у Регистар.

Уз пријаву за упис промјене података у Регистру прилаже се:захтјев за упис промјене података, одлука о промјени података , овлашћење за подношење пријаве за упис промјене у Регистар издато од надлежног органа синдиката.

Уз пријаву за брисање синдикалне организације из Регистра прилаже се: захтјев за брисање синдикалне оргннизације из Регистра, одлука о престанку рада синдикалне организције, овлашћење за подношење пријаве за брисање синдикалне организације из Регистра, издате од надлежног органа синдиката.

 

Закон о раду

Закон о измјенама и допунама Закона о раду