Социјална заштита
Одштампај

Смјештај у домове за стара и изнемогла лица

У мрежи установа социјалне заштите, намјењених смјештају старих лица на подручју Републике Српске дјелују:

  • Дом за пензионере и стара лица у Приједору,
  • Социјално- геријатријски центар у Бањој Луци,
  • Дом за пензионере и стара лица  Источно Сарајево.

Поменуте установе корисницима пружају социјално геријатријске услуге збрињавања (становање, исхрана, одијевање, њега, помоћ и старање), здравствену заштиту у складу са посебним прописима, радно-окупационе, културно-забавне и рекреативно-рехабилитационе активности и услуге социјалног рада, те друге услуге у зависности од потреба, способности и интересовања корисника. Потписивањем уговора о смјештају између установе и лица заинтересованог за смјештај, односно његовог старатеља, произилазе права и обавезе за обје уговорне стране, а сходно одредбама Законa о облигационим односима.

Право на смјештај у установу социјалне заштите као право предвиђено Законом о социјалној заштити остварује се упућивањем корисника у одговарајућу установу. Право на смјештај у установу социјалне заштите у смислу одредби Закона о социјалној заштити имају стара лица која због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и породичних прилика нису у могућности да живе у породици, односно у домаћинству.

Трошкове смјештаја, односно дио трошкова у установу која пружа услуге социјалне заштите сноси корисник заштите, родитељ, односно сродник који је дужан да издржава корисника, надлежни орган или друга организација и лица која су преузела плаћање трошкова.

Поступак за признавање права на смјештај у установу социјалне заштите покреће се на захтјев лица које се налази у стању социјалне потребе код мјесно надлежног центра за социјални рад тј. центра за социјални рад на чијем се подручју налази пребивалиште лица о чијем се праву рјешава. У поступку за остваривање овог права примјењују се одредбе Закона о општем управном поступку као и методи управног, социјалног и другог стручног рада.

 

Социјално-геријатриски центри

 

Социјално-геријатријски центри су установе за смјештај особа старије животне доби. То су специјализоване установе од посебног друштвеног интереса за социјалну и здравствену заштиту старих људи.

Категорије лица која се смјештена у центре су психички очуване особе, непокретне и теже окретне особе, као и психички измијењена лица.

 

Социјало-геријатријски центар, Бања Лука

Дом за пензионере и стара лица, ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Дом за пензионере и стара лица, Приједор

Дом пензионера, Бања Лука