Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Стручни испити за рад у органима управе

Стручни испит за рад у органима управе Рапублике Српске представља један од посебних услова за заснивање радног односа у управи Рапублике Српске како је прописано чланом 9. Закона о државним службеницима Рапублике Српске.

 

Стручни испит полажу запослени и приправници у министарствима, републичким управама и републичким управним организацијама ради стицања услова за обављање управних и других стручних послова из основне дјелатности управе и административно-техничких послова.

 

Стручни испит полажу и запослени и приправници у стручним и другим службама Предсједника Републике Српске, стручним службама Народне скупштине , секретаријата Владе и другим органима и организацијама која врше управна овлашћења и локалној управи ако то није другачије прописано.

 

Услови и начин полагања стручног испита прописани су Уредбом о стручном испиту за рад у управи Рапублике Српске, а програм полагања стручног испита за рад у управи Рапублике Српске донијела је Агенција за државну управу.

 

Програмом је предвиђено да се испит полаже из сљедећих области:

 

1. За кандидате са високом и вишом стручном спремом из:

 • Основа уставног уређења,
 • Система државне управе и локалне самоуправе,
 • Управног поступка и управног спора,
 • Радних односа и радних односа у управи Републике Српске,
 • Канцеларијског пословања

 

2. За кандидате са средњом стручном спремом из:  

 • Основа уставног уређења и основа система државне управе и локалне самоуправе,
 • Основа управног поступка и управног спора, основа радних односа и радних односа у управи Републике Српске,
 • Канцеларијског пословања

 

Стручни испит за рад у органима управе Републике Српске полаже се у просторијама Агенција за државну управу, према распореду који утврђује Агенција.

 

Трошкове полагања испита сноси кандидат.

Висину трошкова полагања утврђује директор Агенције за државну управу посебном одлуком.

 

Стручни испит не полаже:

 1. лице које посједује научно звање доктор правних наука,
 2. лице које је стекло научно звање магистар правних наука прије реформе високог  образовања у Републици Српској или у Босни и Херцеговини,
 3. лице коjе је положило правосудни испит у Републици Српској или у Босни и Херцеговини,
 4. лице које је положило правосудни испит у бившој Југославији прије 6. априла 1992. године,
 5. лице које je положило правосудни испит изван Босне и Херцеговине, а испит је признат од министарства надлежног за послове правосуђа,
 6. лице које је положило испит за су дију за прекршаје и
 7. лице које има најмање 20 година радног искуства на пословима стручне спреме за коју се тражи ослобађање од полагања стручног испита.

 

Закон о државним службеницима (измјене и допуне, измјене и допуне, измјене и допуне)

Програм стручног оспособљавања и начин полагања испита приправника у органима управе Републике Српске

Подзаконска акта

Агенција за државну управу