Запошљавање
Одштампај

Права незапослених лица

Права незапослених лица прописана су и регулисана Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености. Свако лице које се пријави Заводу ради тражења запослења, има право на информисање о могућностима и условима запошљавања, на посредовање у запошљавању, на савјетовање о избору занимања и на стручно оспособљавање и припрему за запошљавање.

 

Поред наведених права, незапослено лице коме је, у смислу Закона о раду Пречишћени текст ( Службени гласник Републике Српске , број 55/07), престао радни однос без његовог захтјева, сагласности или кривице, а које има најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у последњих 12 мјесеци или 12 мјесеци са прекидима у посљедњих 18 мјесеци има право на:

1.      новчану накнаду,

2.      здравствено осигурање и

3.      пензијско и инвалидско осигурање.

 

Горе наведена права незапосленo лице може остварити под условом да је за вријеме прописаног минимума стажа осигурања уплаћен допринос за осигурање од незапослености за све раднике.

 

Права по основу незапослености има лице од првог дана престанка радног односа ако се пријави Заводу у року од 30 дана од дана престанка радног односа и поднесе захтјев, а ако се пријави Заводу након истека тога рока, права му почињу тећи од дана пријављивања Заводу, умањена за период кашњења.

 

Дужина трајања права из члана 36. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености зависи од дужине стажа осигурања незапосленог лица и може износити непрекидно највише:

  • за стаж осигурања до 12 мјесеци - мјесец дана,
  • за стаж осигурања од једне до двије године - два мјесеца
  • за стаж осигурања од двије до пет година - три мјесеца,
  • за стаж осигурања од пет до 15 година - шест мјесеци,
  • за стаж осигурања од 15 до 30 година - девет мјесеци и
  • за стаж осигурања преко 30 година - 12 мјесеци.

Ако незапослено лице прије истека рока из члана 39. овог закона заснује радни однос или оствари право на накнаду плате по било ком основу, обуставља му се исплата новчане накнаде и остваривање других права из члана 36. овог закона, с даном кад отпочне да остварује право по другом основу.

 

Ако за вријеме трајања рока из члана 39. овог закона незапосленом лицу престане право које је остваривао одређено вријеме у смислу става 1. овог члана, поново му се успостављају права из члана 36. овог закона, и трају до дана истека рока из члана 39. овог закона, осим ако је за њега повољније да се новчана накнада поново обрачуна, након престанка радног односа из претходног става, под условом да се пријави и поднесе захтјев Заводу у року од 30 дана.

 

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености