Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Осигурана лица

Осигурана лица су:

 • осигураници,
 • чланови породице осигураника,
 • лица којима се обезбјеђују права из здравственог осигурања у случају повреде на раду и професионалне болести и
 • лица којима се обезбјеђује здравствена заштита на основу закључених међународних уговора.

 

Осигураници:

 • лице у радном односу,
 • лице које самостално, у складу са законом обавља привредну или професионалну дјелатност као основно занимање,
 • лице које обавља свештеничку дужност или вјерску службу,
 • лице које обавља пољопривредну дјелатност,
 • лице коме је признато право на здравствено осигурање према Закону о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца,
 • запослени за чијим радом је престала потреба док остварују накнаду према прописима о радним односима,
 • незапослено лице док је редовно пријављено Републичком заводу за запошљавање,
 • ванредни студент док је редовно пријављен Републичком заводу за запошљавање,
 • корисник пензије и права на новчану накнаду у вези са преквалификацијом или доквалификацијом и запошљавањем, које је ово право остварило према прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
 • држављанин Републике Српске који у цијелости или дјелимично остварује пензију и инвалиднину од иностраног исплатиоца, док има пребивалиште на територији Републике, ако међународним споразумом није другачије одређено,
 • лице које је корисник сталне новчане помоћи и лице смјештено у установу социјалне заштите, ако нису осигурана по другом основу,
 • избјегло и расељено лице и повратник, ако није осигуран по другом основу,
 • страни држављани који се школују у Републици Српској, ако међународним споразумом није другачије одређено,
 • друга лица за која је уплаћен допринос за здравствено осигурање.

 

Чланови породице су:

 • брачни друг и дјеца рођена у браку или ван брака,
 • усвојена дјеца и пасторчад, ако испуњавају услове из Закона о здравственом осигурању,
 • чланови шире породице које осигураник издржава.

 

Да би члан шире породице могао стећи својство осигураног лица потребни су му сљедећи докази:

 • јавна исправа из које се може утврдити да је у сродству са осигураником;
 • увјерење о приходима издато од општинског органа управе и других органа и организација код којих члан шире породице остварује приходе и
 • изјава осигураника и најмање два свједока узета у записник код овлашћеног службеног лица у служби Фонда здравственог осигурања на околност издржавања члана шире породице. (члан 6. Одлуке о члановима шире породице осигураника и о условима под којима се могу осигурати).

 

Лица којима се обезбјеђују права из здравственог осигурања у случају повреде на раду и професионалне болести

Права из здравственог осигурања, утврђена Законом о здравственом осигурању, обезбјеђују се само у случају повреде на раду и професионалног оболења:

 • ученицима и студентима који се у складу са Законом налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави,
 • лицима за вријеме омладинског радног ангажовања посредством задруге ученика, студената и незапослене омладине,
 • лицима која раде волонтерски у складу са прописима о радним односима,
 • лицима за вријеме учешћа у јавним радовима које организује политичко-територијална заједница,
 • лицима која се налазе на стручном оспособљавању, докфалификацији или преквалификацији по упуту надлежног Републичког завода за запошљавање,
 • лицима која у складу са законом обављају привремене или повремене послове,
 • лицима којима се обезбјеђује здравствена заштита на основу закључених међународних уговора.

Држављани земаља са којима је закључен међународни уговор о социјалном (здравственом) осигурању, остварују здравствену заштиту у складу са уговором - више.

 

Утврђивање својства осигураног лица и овјера здравствене књижице

Својство осигураног лица утврђује филијала, односно пословница Фонда на основу пријаве на здравствено осигурање. Својство осигураног лица доказује се здравственом књижицом.

 

Здравствена књижица се овјерава мјесечно, уз услов да су све обавезе по основу доприноса за претходни мјесец, измирене до 10. у текућем мјесецу. Изузетак су: дјеца до навршених 15 година живота, труднице и жене у току трајања породиљског одсуства и лица старија од 65 година живота. Овјера здравствене књижице за ове категорије не условљава се плаћеним доприносом.

 

Овјера здравствене књижице за пољопривреднике врши се тромјесечно. Пензионери доказују својство осигураног лица здравственом књижицом и чеком од последње пензије.

 

Грађанима Републике Српске и члановима њихових породица, који пензију или инвалиднину дјеломично остварују од иностраног носиоца осигурања, здравствена књижица се овјерава мјесечно на основу доказа да су обавезе из претходног мјесеца измирене до 10. текућег мјесеца.

 

Закон о здравственом осигурању