Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Накнада плате за вријеме привремене спријечености за рад

Радник, за вријеме привремене спријечености за рад има право на накнаду плате.

Накнада плате за вријеме привремене спријечености за рад због повреде на раду или професионалне болести, износи у висини од 100% просјечне плате коју је радник остварио у одговарајућем претходном периоду, или од плате коју би остварио да је радник био на раду.

 

Трајање права на накнаду, као и висина и начин остваривања права на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад због болести и повреде, регулисано је прописима о здравственом осигурању.

Право на накнаду плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, односно док користи одсуствовање са посла због његе и старања о дјетету, има мајка или запослени отац, усвојилац дјетета или друго лице запослено код послодавца коме је надлежан орган повјерио дијете на његу и старање.

 

Накнаду нето плате за првих 30 дана коришћења породиљског одсуства мајци обезбјеђује и исплаћује послодавац из властитих средстава, а за наредних 11 мјесеци за прво и друго дијете, односно 17 мјесеци за близанце, треће и свако наредно дијете, накнаду исплаћује послодавац, а средства обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту.

Накнада нето плате за породиљско одсуство, на терет Фонда дјечије заштите, не обезбјеђује се за мајку која, на сопствени захтјев, у складу са Законом о раду, отпочне са радом послије протека 60 дана од дана порођаја, а прије истека породиљског одсуства.

О отпочињању са радом мајке прије истека породиљског одсуства, а на сопствени захтјев, послодавац је дужан донијети рјешење о престанку коришћења породиљског одсуства мајке и исто доставити првостепеном органу ради престанка права коришћења средстава која се обезбјеђују на терет Фонда дјечије заштите.

 

Закон о раду

Закон о измјенама и допунама Закона о раду

Закон о здравственом осигурању