Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Привремена спријеченост за рад (боловање)

Право на новчане накнаде обухвата право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад, односно за вријеме боловања. Законом и измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању прописано је да накнаду за првих 30 дана боловања исплаћује послодавац, а за боловање дуже од 30 дана, најдуже 12 мјесеци, накнаду плате исплаћује Фонд здравственог осигурања.

 

Фонд здравственог осигурања исплаћује накнаду плате од 70 % до 90 % од основа. Накнада плате у износу од 70 % исплаћује се када је узрок боловању болест или повреда; медицинско испитивање; њега обољег члана породице. Накнада плате у висини од 90 % исплаћује се у случају да је боловање посљедица заразне болести и у случају даривања органа и ткива.

 

Основ за обрачун накнаде чини нето плата коју би радник примио за редован рад, с тим да основ за обрачун накнаде не може бити већи од плате на коју се обрачунава и уплаћује допринос за здравствено осигурање.

 

Обавезе радника су, да најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спријечености за рад, о томе послодавцу достави потврду надлежног љекара. У случају теже болести, ту обавезу за радника могу извршити чланови његове уже породице или друга лица са којима живи у заједничком домаћинству. У случају да радник живи сам, у обавези је да у року од три дана од дана престанка разлога привремене спријечености за рад, послодавцу достави потврду од надлежног љекара.

Послодавац може, уколико посумња у оправданост разлога за привремену спријеченост за рад, да поднесе захтјев надлежном органу установе ради утврђивања здравствене способности радника.

 

Закон о раду

Закон о измјенама и допунама Закона о раду

Закон о здравственом осигурању