Породица
Одштампај

Изводи из матичних књига

Издавање извода из матичне књиге

Изводи из матичних књига (рођених, држављана, вјенчаних и умрлих), издају се на захтјев заинтересованог лица (лицу на које се подаци односе или члану његове уже породице, или усвојиоцу или стараоцу).

Тражилац је дужан образложити матичару сврху издавања траженог извода. Ова процедура је обавезна ради утврђивања испуњености услова за плаћање административне таксе, те ради утврђивања услова прописаних чланом 54. Закона о матичним књигама, који прописује да ће издавање извода заинтересованом лицу матичар одбити само ако је очигледно да се ради о злоупотреби.

 

Неопходни документи

Странка је дужна приложити одговарајући образац за предметни извод. 

 

Таксе и накнаде

Странка је дужна приложити одговарајући образац за предметни извод и админ. таксу, која се плаћа у складу са Законом о админ. таксама и накнадама.

 

За више информација:

Интернет презентације општина

Закон о матичним књигама

Закон о измјенма и допунама Закона о матичним књигама

Закона о административним таксама (исправка, измјене и допуне)

Упутство о вођењу матичних књига

Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига, извода из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења