Рад и радни однос
Одштампај

Дискриминација на послу

Радник, као и лице које тражи запослење, не може бити стављен у неравноправан положај приликом остваривања права по основу рада и права на запослење због расе, етничке или националне припадности, боје коже, пола, јези ка, религије, политичког или другог мишљења и убјеђења, социјалног поријекла, имовног стања, чланства или нечланства у синдикату или политичкој организацији, физичког и душевног здравља и других обиљежја која нису у непосредној вези са природом радног односа.

 

Дискриминација лица из члана 19. Закона о раду може бити непосредна и посредна.

 

Непосредна дискриминација, у смислу Закона о раду, јесте свако поступање узроковано неким од основа из члана 19. Закона о раду којим се лице које тражи запослење, као и радник, ставља у неповољнији положај у односу на друга лица у истој или сличној ситуацији.

 

Посредна дискриминација, у смислу Закона о раду, постоји када одређена наизглед неутрална одредба, правило или пракса ставља или би ставила у неповољнији положај у односу на друга лица - лице које тражи запослење, као и радника, због одређене особине, статуса, опредјељења или убјеђења из члана 19. овог закона.

 

Не сматра се дискриминацијом у смислу члана 19. Закона о раду прављење разлике у односу на природу посла и услове под којима се обавља, као и пружање посебне заштите одређеним категоријама радника у складу са овим законом, колективним уговором и уговором о раду.

 

Закон о раду

Закон о измјенама и допунама Закона о раду