Запошљавање
Одштампај

Подношење пријаве заводу за запошљавање

Незапослено лице се, ради остваривања права прописаних овим законом, пријављује организационој јединици Завода надлежној према мјесту његовог пребивалишта.

 

Лице које се пријављује Заводу ради остваривања других права дужно је приликом пријаве на евиденцију дати одговарајућу писану изјаву са разлогом пријављивања на евиденцију у организационој јединици Завода, надлежној према његовом пребивалишту. Лица под међународном заштитом пријављују се Заводу према мјесту боравишта, ради остваривања одређених права.

 

Завод води посебне евиденције о:

  • незапосленим лицима која остварују права из чл. 36 и 37. овог закона,
  • незапосленим лицима која траже запослење и остварују само права из члана 35. став 1. овог закона,
  • запосленим лицима која траже промјену запослења и
  • незапосленим лицима која активно не траже запослење.

Посебним законом је прописана врста и садржина евиденција које води Завод.

Лични подаци о незапосленом лицу садржани у евиденцијама из става 3. овог члана сматрају се повјерљивим

 

Незапослено лице је дужно да се једанпут у 60 дана јавља организационој јединици Завода ради информисања о могућностима запослења и провјеравања података и услова за остваривање права прописаних овим законом.

 

Лице које се пријавило на евиденцију и које активно не тражи запослење, дужно је да се једанпут у шест мјесеци јавља организационој јединици Завода. Приликом сваке промјене адресе пребивалишта и контакт телефона, незапослено лице је дужно да о тој промјени обавијести Завод у року од осам дана. 

 

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености 

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености