Запошљавање
Одштампај

Посредовање у запошљавању

Посредовањем у запошљавању, у смислу Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, сматрају се активности и мјере, које се проводеу циљу запшошљавања незапослених лица.

 

Завод за запошљавање прати стање на тржишту рада, прикупља податке од послодаваца о потребама за радницима и обавјештава јавност и заинтересована лица о могућностима и условима за заснивање радног односа са радницима одређених стручних квалификација.

 

Послодавац доставља Заводу пријаву о потреби за радницима, подноси извјештај о запослењу радника, као и извјештај о престанку рада радника. Завод је дужан да најдаље у року од три дана, од дана достављања пријаве, ако то послодавац захтјева, потребу за радницима огласи у једном од јавних гласила у Републици, уколико послодавац не захтјева да се оглашавање изврши на другачији начин (путем локалних гласила, обавјештавањем на огласној табли Завода и сл.).

 

Послодавац може захтјевати да му Завод, умјесто јавног објављивања потребе за радницима, непосредно понуди избор кандидата за заснивање радног односа.

 

Ако на евиденцији Завода постоје и незапослена лица и запослена лица која траже промјену запослења која подједнако испуњавају услове за заснивање радног односа које је одредио послодавац, Завод ће послодавцу приоритетно предложити незапослено лице.

 

Послодавац самостално одлучује о избору кандидата за заснивање радног односа између оних које је понудио Завод или агенција и других кандидата, који су се непосредним путем обратили послодавцу ради заснивања радног односа.

  

Након сазнања о могућностима запошљавања једног или више радника, Завод ће непосредним путем о томе информисати незапослена и друга заинтересована лица о условима и могућностима запошљавања (писменим обавјештавањем, позивање тих лица на разговор и др.).

 

Огласи за запошљављње

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености 

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености