Образовање
Одштампај

Конкурс за упис ученика у средње школе

На основу члана 45. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и чланова 1. и 14. Правилника о упису ученика у први разред средње школе у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 37/09 и 37/10), Министарство просвјете и културе Републике Српске р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

УПИС УЧЕНИКА

Конкурс за упис ученика садржи назив струкa, занимања, смјерова, одсјека, број одјељења, број ученика који се уписују у први разред, рокове за пријем докумената, начин бодовања, обавезу објављивања ранг листе са бројем бодова по свим елементима бодовања и податке по струкама о броју незапослених радника и њиховом запошљавању у 2016. години.

Све средње школе објављују на огласној табли школе текст конкурса, план уписа и табеларни преглед о броју незапослених радника и њихово запошљавање у 2016. години, за своју школу.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Ученик који се уписује у школу за ученике са посебним образовним потребама може имати другу старосну границу за упис у први разред.
 3. У средњу школу ученици са посебним образовним потребама уписују се на основу рјешења, налаза и мишљења надлежне стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју и приложеног мишљења о напредовању ученика из основне школе из које ученик долази.
 4. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 5. У умјетничке школе могу се уписати ученици који су завршили основну музичку, основну ликовну школу, као и ученици који нису завршили ту школу, ако су претходно положили испит на нивоу програма тог образовања.
 6. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 7. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 8. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 9. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 10. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 11. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.
 12. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

 

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 1. Општег успјеха у основној школи;
 2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као и за упис у умјетничке школе;
 3. Резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

 

ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

 • у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

 

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета заначајних за струку, занимање, смјер и одсјек на сљедећи начин:

 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

 

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

 

Више о конкурсу

Прилог 1 (План уписа ученика у средње школе за школску 2017-2018. годину)