Запошљавање
Одштампај

Новчана накнада за незапослена лица (којима је радни однос престао без њиховог захтјева, сагласности или кривице)

Новчана накнада за незапослена лица којa су била у радном односу, те им је исти престао, без њиховог захтјева,сагласности или кривице а која имају најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у последњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци са прекидима у последњих 18 мјесеци, имају право и на:

  • За незапослено лице које има до 15 година стажа осигурања - 40% од просјечне плате коју је незапослено лице остварило у посљедња три мјесеца рада;
  • За незапослено лице које има више од 15 година стажа осигурања-45% од просјечне плате коју је то лице остварило у посљедња три мјесеца рада.

 

Износ новчане накнаде из претходног става не може бити нижи од 30% просјечне нето плате нити виши од износа једне просјечне нето плате у Републици за претходну годину према подацима Републичког завода за статистику објављеним у Службеном гласнику Републике Српске .

 

Новчана накнада се исплаћује мјесечно. 

 

Завод може незапосленом лицу једнократно исплатити новчану накнаду за цијело вријеме за које има то право, у смислу члана 39. овог закона под условом да та средства искористи за самозапошљавање.

 

Незапослено лице из става 1. овог члана не може се пријавити на евиденцију незапослених прије истека времена за које му је признато право на новчану накнаду из члана 39. овог закона.

 

С даном остваривања једнократне новчане накнаде у смислу става 1. овог члана, незапосленом лицу престају остала права из члана 36. овог закона и брише се из евиденције незапослених.