Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Закључење брака

Брак је законом уређена заједница живота мушкарца и жене, и заснива се на слободној одлуци мушкарца и жене да закључе брак, на равноправности брачних супружника, међусобном поштовању и узајамном помагању.

 

Услови за закључење брака:

Брак закључују два лица различитог пола сагласношћу слободно изјављених воља пред надлежним општинским органом управе.

 

Поступак за закључење брака:

Лица која намјеравају да ступе у брак подносе пријаву матичару у општини у којој желе да закључе брак. Уз пријаву се прилажу изводи из матичне књиге рођених и идентификациони документи, а потребно је платити и одговарајућу административну таксу. Извод из матичне књиге вјенчаних, брачним супружницима ће се издати одмах по закључењу брака.

 

Сметње за закључење брака:  
  • Брак није ваљан ако је на његово закључење брачни супружник пристао у страху изазваном озбиљном пријетњом, или у заблуди о личности другог брачног супружника или о његовој битној особини.
  • Брак се не може закључити док други брак не престане.
  • Брак не може закључити лице које због душевне болести , душевне неразвијености или из других разлога није способно за расуђивање. 
  • Брак не могу међу собом закључити: крвни сродници у правој линији, брат и сестра, брат и сестра по мајци или оцу, стриц и синовица, ујак и сестричина, тетка и братић, тетка и сестрић и дјеца браће и сестара, као ни дјеца браће и сестара по оцу или мајци.
  • Брак не могу међу собом закључити: свекар и снаха, зет и ташта, очух и пасторка и маћеха и пасторак, без обзира да ли је брак усљед чијег су закључења дошли у ово сродство, престао (из оправданих разлога се може дозволити закључење брака сродницима по тазбини)
  • Брак не може закључити лице које није навршило 18 година живота (из оправданих разлога суд може дозволити закључење брака малољетнику старијем од 16 година, ако утврди да је то лице тјелесно и душевно способно за вршење права и дужности које произлазе из брака).

 

Забране за закључење брака:

Брак не могу закључити усвојеник и усвојилац за вријеме трајања непотпуног усвојења, као и штићеник и старалац за вријеме трајања старатељства (из оправданих разлога суд може дозволити закључење брака из претходих случајева).

 

Лична права и дужности брачних супружника:

  • Брачни супружници су равноправни у браку.
  • Брачни супружници се могу споразумјети да им презиме буде презиме једног од њих, а могу и задржати сваки своје презиме.
  • Сваки брачни супружник може свом презимену додати презиме свог брачног супружника.
  • Ако брачни супружници немају исто презиме, споразумно ће одредити презиме дјетета.